Akciová společnost Matana byla založena roku 1992 Židovskou obcí v Praze jako společnost, jejímž úkolem je vykonávat správu většiny nemovitostí ve vlastnictví Židovské obce v Praze a od roku 2001 také Federace židovských obcí v ČR. I když si Židovská obec v Praze si nad chodem akciové společnosti Matana zachovává kontrolu (je stoprocentním držitelem jejích akcií.), Matana, a.s., funguje jako samostatná obchodní společnost oddělená od zakladatele. V čele společnosti stojí představenstvo. Valná hromada je tvořena jediným akcionářem, který rovněž jmenuje dozorčí radu společnosti. Plnění rozhodnutí představenstva a valné hromady zajišťuje ředitel společnosti s týmem 25 zaměstnanců.

Posláním Matany, a.s., je efektivně hospodařit s majetkem svěřeným jí do správy jejím jediným akcionářem (Židovskou obcí v Praze - ŽOP). V praxi to znamená zajistit údržbu, zhodnocení a rozvoj majetku ŽOP s cílem zvyšování výnosů z pronájmů. Z příjmů zajišťovaných výběrem nájemného Židovská obec v Praze financuje své sociální, kulturní a společenské aktivity.

Velmi důležitou činností Matana a.s. je péče o více než 250, většinou památkově chráněných, židovských hřbitovů a řadu synagog a dalších budov ve vlastnictví Židovské obce v Praze, a rovněž Federace židovských obcí v ČR. Tato činnost je velmi finančně náročná. V minulosti bylo mnoho židovských památek zdevastováno. Po druhé světové válce většina židovských obcí na území dnešní České republiky zanikla v důsledku fatálního úbytku členů v důsledku holocaustu a poválečných emigračních vln, synagogy a židovské hřbitovy byly opuštěny, chátraly a během 40 let komunistického režimu byly soustavně ničeny. Situace se radikálně změnila až po roce 1989, kdy bylo poprvé v historii přistoupeno k systematické dokumentaci a záchraně zbývajících památek.

Při výkonu své činnosti si uvědomujeme nutnost zachovat značnou kulturně historickou a architektonickou hodnotu objektů svěřených nám do správy, které tvoří významnou součást národního kulturního dědictví. Matana a.s. má dlouholetou zkušenost se správou nemovitostí v centru historických měst i s objekty v menších sídlech ČR. Většina spravovaných nemovitosti, se nachází v chráněném památkovém území, což vyžaduje od správce značnou odbornost.