<< PředchozíDalší >>

Pozemky v Uhříněvsi

Referenční číslo : 606d6c1610766

Adresa :

parc. č. 1663, parc. č. 1662, Uhříněves, Praha 22
Praha

Finanční informace :

K pronájmu Cena k jednání

Detaily :

Velikost pozemku 5 417 m²

Nabízíme k pronájmu zatravněné rovinaté pozemky v k. ú. Uhříněves, Praha 22. Jedná se o pozemky  parc. č. 1663 a parc. č. 1662. Celková plocha k pronájmu činí 5 417 m2.

Pozemky mají omezující podmínky způsobu využití vyplývající z ochrany zemědělského půdního fondu (BPEJ 21100) a z územního plánu.

Bližší informace v kanceláři společnosti, paní Pirnerová, tel: 224 828 185

Cena: dohodou

 

Využití pozemků parc.č. 1662,3 v k.ú. Uhříněves  je dáno Územním plánem hl. m. Prahy, pozemky je zařazeny do monofunkční plochy Příroda, krajina, zeleň (parky, historické zahrady a hřbitovy) :

ZÁVAZNÉ PRVKY

·        MONOFUNKČNÍ PLOCHY

·        PŘÍRODA, KRAJINA, ZELEŇ

·        PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY A HŘBITOVY

PLOCHY KRAJINNÉ A MĚSTSKÉ ZELENĚ

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy8

Hlavní využití:
Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.

Přípustné využití:
Parky, zahrady, sady a vinice, to vše na rostlém terénu; plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky.
Drobné vodní plochy, pěší komunikace.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: komunikace účelové, technickou infrastrukturu.
Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky.
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura. Krematoria8 a obřadní síně. Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 hrubé podlažní plochy a nerušící služby jako součást vybavení hřbitovů.
Prostorově oddělené plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích zájmových chovech, bez možnosti spalování9.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s hlavním a přípustným využitím.
Liniová vedení technické infrastruktury vedená ve stávajících zpevněných komunikacích.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu.
Využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy - sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek vymezený v ploše ZP bezprostředně sousedí a že nebude omezeno hlavní a přípustné využití plochy ZP.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

 

Nepřípustné využití:
Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové.
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním využitím.
Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, nerušící služby1 (to vše platí jen pro hřbitovy).
Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění podzemního parkoviště bude možné za předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti terénu. 

 

Požadujete více informací? Zanechte nám vzkaz

Návrat na seznam